ALGEMENE VOORWAARDEN MAURICE SPEES – EARTHKEEPER

 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: de zelfstandige onderneming Maurice Spees – Earthkeeper gevestigd te Soesterberg. KVKnr: 51806088
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of aan wie Opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht waarop naar deze algemene voorwaarden wordtverwezen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden en/of feitelijke rechtsbetrekkingen van Opdrachtnemer. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van de voorwaarden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 4. In het geval dat Opdrachtnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden toe staat, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Opdrachtnemer de algemene voorwaarden soepel toepast.
 5. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dient de uitleg plaats te vinden naar de strekking van deze bepalingen.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Opdrachtnemer of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 8. In alle gevallen, waarin de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden, einde van de overeenkomst van rechtswege of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechts- verhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 3. Offertes

 1. Een offerte is een aan Opdrachtgever gedaan voorstel om een overeenkomst aan te gaan. Door schriftelijke aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever komt de overeenkomst tot stand.
 2. Offertes zijn vrijblijvend en kunnen niet gewijzigd worden aanvaard.
 3. Offertes van Opdrachtnemer worden gebaseerd op een inschatting van de benodigde werkuren voor eenproject, opnames, editing, materiaalgebruik en andere, aan het project gerelateerde zaken. De in de offerte opgenomen uren en de daarbij behorende prijzen zijn echter bij benadering. Overschrijding van het genoemde aantal met 10% wordt als begrotingsrisico bij voorbaat door Opdrachtgever geacepteerd en behoeven als zodanig niet aan Opdrachtgever te worden gemeld. Bij een grotere overschrijding zal Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 1. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte gehouden worden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte (of een onderdeel daarvan) een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Een offerte wordt geacht te zijn zijn verworpen, indien deze niet binnen een maand na verzenddatum is aanvaard.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het leveren van een deel van de genoemde onderdelen tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

Artikel 4. Overeenkomsten

 1. Gemaakte afspraken binden Opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd dan wel zodra Opdrachtnemer met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 2. De omvang van de verplichtingen van Opdrachtnemer wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd in de overeenkomst.
 3. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Opdrachtnemer pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.
 4. Meerwerk, dat buiten de inhoud of omvang van de reeds overeengekomen werkzaamheden valt, zal door voor aanvang van de uitvoering daarvan besproken worden met Opdrachtgever. Meerwerk zal aan de Opdrachtnemer vergoed worden volgens de gebruikelijke tarieven. Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een verzoek tot meerwerk te voldoen. Meerwerk kan het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden beïnvloeden.
 5. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij partijen vooraf schriftelijk anders overeengekomen zijn.

Artikel 5. Betaling

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd betalingscondities te stellen. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.
 2. Bij gebrek aan specifieke condities zal de Opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
 3. Bedragen onder de 250 ex btw, worden verzocht direct te voldoen.
 4. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 6. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij de Opdrachtgever ten minste een maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de Opdrachtgever, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekeningvan de Opdrachtgever, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
 8. Opdrachtnemer heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop de Opdrachtgever al hetgeen hij aan Opdrachtnemer verschuldigd is heeft voldaan.
 9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Uitvoering van overeenkomsten

1. Opdrachtnemer staat er voorin dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend te definieren als een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer predenteert geen enkele garantie te kunnen geven voor wat betreft het resultaat.

 1. Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst steedsvolledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde medewerking en/of informatie niet tijdig aan Opdrachtnemer is verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst door of met behulp van derden uit te laten voeren. Verplichtingen uit deze algemene voorwaarden zullen ook aan die derden opgelegd worden.
 3. Na sluiting van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht om op bescheiden en gepaste wijze de firmanaam van de Opdrachtgever op zijn klantenlijst te plaatsen. Opdrachtnemer is gerechtigd om een beknopte beschrijving van deze opdracht en een exemplaar van het product, voor acquisitie van nieuwe klanten te gebruiken.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Opdrachtnemer niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover informeren en met hem in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig dat de uitvoering hiervan wel mogelijk wordt. Een en ander, tenzij de uitvoering van de opdracht ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Opdrachtnemer heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, geleverde diensten of gemaakte kosten.
 5. Indien is overeengekomen dat de Opdrachtgever teksten, afbeeldingen c.q. overige gegevens op informatiedragers of via elektronische bestanden e.d. ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden c.q. diensten noodzakelijke specificaties. De Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem aan Opdrachtnemer verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.
 6. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting ten aanzien van vertrouwelijkheid geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na afloop daarvan.

Artikel 7. Levering van het eindproduct

 1. Leveringstermijnen in offertes en/of overeenkomsten worden altijd naar beste inzicht vastgesteld, maar zijn voor Opdrachtnemer nooit fatale termijnen.
 2. Opdrachtnemer verbindt zich de overeengekomen werkzaamheden met zorg en zonder vertraging uit te voeren. Als de oplevering wordt vertraagd door:
  • extra of toegevoegd werk;
  • instructies van de Opdrachtgever buiten de specificaties van de opdracht;
  • verzuim van de Opdrachtgever in de nakoming van de contractvoorwaarden;
  • iedere oorzaak die buiten de redelijke controle van Opdrachtnemer ligt;kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor de opgetreden vertraging en voor enige schade die de Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt.

3. Opdrachtnemer doet eerst een pre-oplevering van het eindproduct. Na deze pre-oplevering heeft Opdrachtgever een termijn van 5 werkdagen om eventuele wijzigingen c.q. correcties aan Opdrachtnemer door te geven. De wijzigingen c.q. correcties dienen zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Indien Opdrachtgever binnen de genoemde termijn geen wijzigingen of correcties aan Opdrachtnemer heeft doorgegeven, wordt het geleverde na afloop van deze termijn automatisch als volledig opgeleverd beschouwd. Na het uitvoeren van de wijzigingen c.q. correcties volgt opnieuw een oplevering. Eventuele op- of aanmerkingen kunnen slechts betrekking hebben op die aspecten waarvoor de Opdrachtgever bij de voorgaande pre-oplevering wijzigingen c.q. correcties heeft doorgegeven.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle concepten en ideeën, en materialen zoals ontwerpen, reproductie- materialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films, andere publiciteits- materialen en dergelijke, door of namens Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, zijn en blijven, evenals het recht om daarvan gebruik te maken, het onvervreemdbare eigendom van Opdrachtnemer.
 2. Zolang Opdrachtgever niet al hetgeen Opdrachtnemer van Opdrachtgever te vorderen heeft, volledig heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van Opdrachtnemer en zijn aan Opdrachtgever geen rechten verleend. Tot dan kan Opdrachtgever niet daarop enig beperkt recht te vestigen.
 3. Indien Opdrachtgever in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst dan wel uit deze voorwaarden tekort schiet, is Opdrachtnemer gerechtigd de goederen terug te nemen.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de ontwikkelde of ter beschikking gestelde films, clips, reportages, promoties, muziek, beelden en databestanden, of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de licentie/gebruiksrechten die bij de gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Die licentie geldt slechts zodra en zolang Opdrachtgever voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst van partijen. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging van beelden, materialen en films is uitgesloten. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na schriftelijk verkregen toestemming van de Opdrachtnemer, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen of wanneer uit de aard van de overeenkomst een openbaar doel voortvloeit.
 3. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Opdrachtnemer mag de geleverde producten/diensten signeren.
 5. Indien Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst zaken waarop van rechtswege een auteursrechtrust, ter beschikking stelt aan de Opdrachtnemer, verklaart Opdrachtgever door deze ter beschikking stelling geen inbreuk te maken op enig auteursrecht van derden. Opdrachtnemer is niet verplicht een onderzoek in te stellen naar enige rechten van intellectuele eigendom op de zaken die hij van Opdrachtgever ontvangt.

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Opdrachtnemer ingediend te worden, uiterlijk binnen vijf werkdagen na de factuurdatum. Na deze datum hebben ingediende reclames geen rechtsgevolgen: Opdrachtgever wordt geacht het product en de factuur te hebben goedgekeurd.
 2. Opdrachtnemer maakt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zijn standpunt hierover kenbaar aan de klager. Dit gebeurt eveneens schriftelijk en gemotiveerd.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij Opdrachtgever aantoont dat dit inmiddels voor hem zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of niet meer zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden.
 4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 11. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12. Annulering en ontbinding van overeenkomsten

 1. Annulering is mogelijk in overeenstemming met hetgeen in de hoofdstukken 2, 3 en 4 van deze algemene voorwaarden is bepaald.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd een overeenkomst d.m.v. een schriftelijke mededeling te ontbinden indien blijkt dat Opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan Opdrachtnemer, indien hij met deze informatie bekend was geweest, de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan of indien achteraf blijkt dat onjuiste informatie door Opdrachtgever werd verstrekt. In dat geval worden vorderingen van Opdrachtnemer, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
 3. Elk der partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij zodra faillissement, surséance van betaling van-, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd, Nederland metterwoon verlaat of haar huidige activiteiten staakt. In dat geval worden vorderingen van Opdrachtnemer, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
 4. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijftaan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.
 5. Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten zal Opdrachtnemer ingeval van toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever met betrekking tot diens betalingsverplichting, of wanneer de vrees bestaat dat Opdrachtgever te kort zal zijn schieten in zijn betalingsverplichting, ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zulks te zijner keuze. In zulks geval ontstaat geen recht op schadevergoeding voor Opdrachtgever.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal de verstrekte opdracht met de nodige zorgvuldigheid behandelen. Opdrachtnemer verplicht zich tot een optimale inspanning, doch kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het verwachte resultaat.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en/of haar ongeschikte(n).
 3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van enige op haar rustende wezenlijke verplichting jegens Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Opdrachtnemer kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het honorarium dat aan Opdrachtnemer toekomt voor het gedeelte van de uitgevoerde opdracht waarop de schade betrekking heeft.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onjuistheden, fouten, afwijkingen, onzorgvuldigheden of gebreken die Opdrachtgever niet heeft opgemerkt in reeds geaccepteerde producten.Het product van Opdrachtnemer geldt in elk geval als geaccepteerd, als Opdrachtgever het in gebruik heeft genomen, het bewerkt of verwerkt heeft, aan derde heeft geleverd of in gebruik heeft gegeven, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren binnen de genoemde acceptatie-termijn van tien werkdagen.
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of anderszins die door of in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaat voor Opdrachtgever of voor derden, hieronder begrepen maarniet beperkt tot medewerkers van Opdrachtgever of de ingeschakelde derde(n).
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een door Opdrachtnemer aan te wijzen bevoegde rechter. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

HOOFDSTUK 2. BEPALINGEN M.B.T. VIDEO PRODUCTIES en FOTOGRAFIE OP LOCATIE.

Bepalingen zijn van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtgever die aan Opdrachtnemer de opdracht geeft tot het realiseren van een (video)productie en fotografie op locatie.

 1. Voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever met betrekking tot een productie, kan Opdrachtnemer een voorschot verlangen, welk voorschot 50% van het totale factuurbedrag zal bedragen. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijn voldaan te worden. Opdrachtnemer vangt aan met de uitvoering van de opdracht eerst nadat het verlangde voorschot is betaald.
 2. Ingeval Opdrachtgever de door hem gegeven opdracht annuleert nadat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging reeds door Opdrachtnemer is ontvangen, is Opdrachtgever gehouden alle alsdan reeds gemaakte kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden. Deze kosten zullen in ieder geval bestaan uit vergoeding van de reeds door Opdrachtnemer gemaakte kosten, verrichte werkzaamheden en de gereserveerde arbeidstijd. Door Opdrachtgever verrichte betalingen zullen hierop in mindering worden gebracht. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit de annulering van de overeenkomst.

HOOFDSTUK 3. BEPALINGEN VOOR WORKSHOPS en RETREATS.

Bepalingen zijn van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtgever die betrekking hebben op het geven van cursussen, retreats en/of workshops door Opdrachtnemer, Maurice Spees. Hierin worden deelnemers opdrachtgever genoemd.

 1. Opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst met betrekking tot een workshop schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit de annulering van de overeenkomst.
 2. Bij annulering vóór de annuleringstermijn als bedoeld in lid 3 van dit artikel zal €250,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 3. Annulering van een workshop door de Opdrachtgever kan tot zes weken voor aanvang van de (eerste) workshop of retreat dag, op de administratiekosten zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel na, kosteloos geschieden. Bij annulering van een workshop op een termijn van 6 weken of minder voor aanvang van de (eerste) workshop of retreat dag worden de volgende tarieven gerekend:
  1. 6-4 weken voor aanvang: 15% van het totaalbedrag.
  2. 4-2 weken voor aanvang: 30% van het totaalbedrag.
  3. 2-1 week voor aanvang: 75% van het totaalbedrag • 7-2 dagen voor aanvang: 100% van het totaalbedrag.
 4. De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door Opdrachtnemer toegezonden facturen. Deze algemene voorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij Maurice Spees en zijn als zodanig gedeponeerd bij de KVK. Door verlening van de opdracht aan Maurice Spees om een workshop of retreat voor de Opdrachtgever te verzorgen verklaart Opdrachtgever op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden.
error: Content is protected © Maurice Spees +31613393655